Tenir compromís i mantenir un alt nivell de seguretat i salut a la feina, complint amb la legislació vigent i aplicable, i altres requisits en aquesta matèria.

Controlar i establir seguretat, tant individual com col·lectiva, per evitar riscos personals i professionals, basant-nos en el control dels factors de risc.

Diagnosticar i gestionar els plans preventius de prevenció i protecció, d’emergència i d’evacuació, generats als diferents processos i activitats de l’empresa per eliminar els perills i riscos a aquests.

Garantir al personal la formació suficient i adequada en seguretat i salut per al correcte funcionament dels seus treballs, així com impulsar el lideratge, la cultura en SST i la comunicació i participació del personal.

Assolir la integració dels proveïdors i subcontractats en el compromís comú de millora de la seguretat a la feina.

Exigir el respecte de les normes de seguretat internes per totes les parts afectades.

Desenvolupar, implementar i revisar periòdicament el sistema de seguretat i salut a la feina, adequat a la nostra organització, a part de prendre mesures que permetin millorar contínuament l’eficàcia d’aquest sistema, amb la finalitat d’assegurar l’èxit a llarg termini.